สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า

Sanmaka Sub District Municipality | อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

www.sanmaka.go.th

นายธวัชชัย จรูญชาติ

นายกเทศมนตรีฯ

สารจากนายกเทศมนตรีสวัสดีครับ ท่าน พ่อ แม่ พี่น้องประชาชน ที่เคารพรักทุกท่านครับ

ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ชาวตำบลสันมะค่า ให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลตำบลสันมะค่ากระผมและคณะผู้บริหารทุกท่านพยายามทุ่มเทการทำงาน ให้บังเกิดผลสำเร็จ โดยยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมๆ กับการพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน โดยเริ่มที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ทั้งในเรื่องการศึกษา ด้านสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ตลอดจนการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ

นอกจากนี้กระผมและคณะผู้บริหาร ยังได้มีนโยบายริเริ่มการจัดทำโครงการใหม่ๆ โดยวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเทศบาลฯ จัดขึ้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน ชาวตำบลสันมะค่าเป็นสำคัญ ที่ได้ช่วยกันผลักดันและฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ และขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นระบบถูกต้อง โปร่งใส เห็นผลชัดเจน ก็จะเกิดขึ้นและประจักษ์ต่อสายตาของทุกท่านอย่างแน่นอน

กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณ ประชาชนทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน ขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนา ร่วมกับทางเทศบาลตำบลสันมะค่า ด้วยดีเสมอมา อันเป็นหลักการพัฒนา ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยังยืนสืบต่อไป

 
 
 

© 2021 เทศบาลตำบลสันมะค่า : www.sanmaka.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น